Online Rechtsberatung
Diese Webseite verwendet „Cookies“. Durch Klicken auf „Einverstanden“ oder die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung der Cookies-Politik zu. Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Cookies-Politik.
POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W KANCELARII RADCY PRAWNEGO MICHAŁA WOJTYNIAKA
POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
W KANCELARII RADCY PRAWNEGO MICHAŁA WOJTYNIAKA
Celem niniejszej Polityki Ochrony Danych Osobowych jest wyjaśnienie zasad, na jakich przetwarzane są Państwa dane osobowe oraz omówienie Państwa podstawowych praw związanych z przetwarzaniem przez Kancelarię Państwa danych osobowych.
1. Administrator danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest Michał Wojtyniak, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Michał Wojtyniak („Kancelaria”), zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) pod adresem: ul. Walerego Przyborowskiego 145, Domaszowice, 25 – 351 Kielce (Filia Kancelarii: Os. Stefana Batorego 79F/9, 60 – 687 Poznań).

Dane osobowe zbierane przez Kancelarię przetwarzane są na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanym dalej „RODO” oraz w polskich przepisach wydanych w związku z RODO, w tym ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Kancelaria zachowuje dane osobowe w poufności i zabezpiecza je przed niepowołanym dostępem osób trzecich na zasadach określonych w wyżej wskazanych aktach prawnych.
2. Dane kontaktowe Kancelarii
W razie jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Kancelarią za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail: m.wojtyniak@wojtyniak-kancelaria.pl) lub za pomocą poczty tradycyjnej na adres filii Kancelarii.
3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Informujemy, że zbierane przez Kancelarię dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:
• w przypadku, w którym zamierza Pan/Pani zawrzeć umowę z Kancelarią (w tym za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego pomocy prawnej online), lub zawarto już umowę z Kancelarią - Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu podjęcia czynności niezbędnych do zawarcia Umowy (np. przedstawienia oferty), a następnie w celu jej wykonania, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
• w przypadku, w którym kontaktuje się Pan/Pani z Kancelarią za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej Kancelarii – Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie przesłane w formularzu kontaktowym (podstawa prawna przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów w postaci komunikacji z użytkownikiem strony: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
• inne przypadki przetwarzania danych osobowych Ponadto, Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane przez Kancelarię:
• w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Kancelarię lub przez stronę trzecią, tj.: w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą umową, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
• w celu wypełnienia przez Kancelarię obowiązków prawnych np. wystawianie faktur, przechowywanie dokumentacji księgowej, itp., na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
4. Okres przechowywania danych osobowych
Pana/Pani dane będą przechowywane przez okres zależny od celu przetwarzania i przechowywania tych danych i trwa nie dłużej niż:
• przez okres niezbędny do skontaktowania się z Panem/Panią i prowadzenia korespondencji,
• przez okres niezbędny do zapewnienia ochrony prawnej, w szczególności do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń związanych z umową ,
• przez okres niezbędny do wywiązania się z obowiązków prawnych nałożonych na Kancelarię,
• do czasu wykonania i rozliczenia Umowy, jeżeli zawarł Pan/Pani umowę z Kancelarią.
5. Odbiorcy danych
Pana/Pani dane osobowe nie są udostępniane podmiotom trzecim, chyba że jest to niezbędne w ramach działalności Kancelarii. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych w takim przypadku są:
• podmioty prowadzące działalność pocztową lub usługi kurierskie;
• podmioty świadczące na rzecz Kancelarii usługi hostingu i serwisu strony internetowej, poczty elektronicznej i innych elektronicznych środków komunikacji, a także systemów informatycznych - takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami;
• organy, którym Kancelaria będzie zobowiązana przekazać Pana/Pani dane osobowe na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
• podmioty współpracujące z Kancelarią, w szczególności biura rachunkowe, księgowi, radcowie prawni, adwokaci, doradcy podatkowi, notariusze, tłumacze przysięgli.
Jednakże w każdym przypadku podmioty te będą zobowiązane do zachowania poufności Państwa danych osobowych oraz do ich przetwarzania zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz odpowiednimi instrukcjami Kancelarii.
Dane osobowe nie są przekazywane do krajów znajdujących się poza Unią Europejską. W razie przekazania danych osobowych do państw trzecich znajdujących się poza Unią Europejską Kancelaria zastosuje odpowiednie instrumenty mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danych osobowych.
6. Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
W związku z przetwarzaniem przez Kancelarię Pana/Pani danych osobowych, przysługują Panu/Pani następujące prawa:
• prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych,
• prawo żądania sprostowania danych osobowych,
• prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania,
• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
• prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Brak profilowania
Pana/Pani dane osobowe nie podlegają profilowaniu i w oparciu o te dane nie są podejmowane decyzje, w sposób zautomatyzowany.
8. Informacja o dobrowolności podania danych osobowych
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym warunkuje to:
• możliwość nawiązania z Panem/Panią kontaktu lub
• należytego wykonania przez Kancelarię umowy zawartej z Panem/Panią lub podmiotem, w którego strukturach jest Pan/Pani zatrudniona) lub
• w przypadku użytkowania strony internetowej, prawidłowe wyświetlanie Panu/Pani zawartości strony internetowej.
9. Zmiany Polityki Ochrony Danych Osobowych
Wszelkie zmiany wprowadzane przez Kancelarię do Polityki Ochrony Danych Osobowych zostaną opublikowane na stronie internetowej Kancelarii i będą obowiązywać wyłącznie na przyszłość.
Kanzleisitz 
ul. Walerego Przyborowskiego 145
Domaszowice, 25-351 Kielce
Filiale
ul. Wspólna 10/3 
25-003 Kielce
+48 692 802 955