Porady prawne online
Niniejsza strona internetowa używa plików cookies. Klikając „Akceptuję” lub korzystając dalej ze strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na Politykę Cookies. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie Polityki Cookies.
POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W KANCELARII RADCY PRAWNEGO MICHAŁA WOJTYNIAKA
Celem niniejszej Polityki Ochrony Danych Osobowych jest wyjaśnienie zasad, na jakich przetwarzane są Państwa dane osobowe oraz omówienie Państwa podstawowych praw związanych z przetwarzaniem przez Kancelarię Państwa danych osobowych.
1. Administrator danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest Michał Wojtyniak, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Michał Wojtyniak („Kancelaria”), zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) pod adresem: ul. Walerego Przyborowskiego 145, Domaszowice, 25 – 351 Kielce (Filia Kancelarii: Os. Stefana Batorego 79F/9, 60 – 687 Poznań).

Dane osobowe zbierane przez Kancelarię przetwarzane są na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanym dalej „RODO” oraz w polskich przepisach wydanych w związku z RODO, w tym ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Kancelaria zachowuje dane osobowe w poufności i zabezpiecza je przed niepowołanym dostępem osób trzecich na zasadach określonych w wyżej wskazanych aktach prawnych.
2. Dane kontaktowe Kancelarii
W razie jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Kancelarią za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail: m.wojtyniak@wojtyniak-kancelaria.pl) lub za pomocą poczty tradycyjnej na adres filii Kancelarii.
3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Informujemy, że zbierane przez Kancelarię dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:
w przypadku, w którym zamierza Pan/Pani zawrzeć umowę z Kancelarią (w tym za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego pomocy prawnej online) lub zawarta została już taka umowa z Kancelarią - Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane odpowiednio w celu podjęcia czynności niezbędnych do zawarcia Umowy (np. przedstawienia oferty) lub w celu jej wykonania, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
w przypadku, w którym kontaktuje się Pan/Pani z Kancelarią za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na stronie internetowej Kancelarii, poczty email lub pocztą tradycyjną w sprawie niezwiązanej z zawartą z Kancelarią umową o świadczenie pomocy prawnej – Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu komunikacji i załatwienia sprawy, której dotyczy korespondencja (podstawa prawna przetwarzania danych to realizacja prawnie uzasadnionych interesów Kancelarii w postaci prowadzenia korespondencji kierowanej do niej w związku z jej działalnością gospodarczą : art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
w przypadku, w którym kontaktuje się Pan/Pani z Kancelarią telefonicznie, w sprawie niezwiązanej z zawartą z Kancelarią umową o świadczenie pomocy prawnej - Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu załatwienia sprawy, której dotyczy kontakt (podstawa prawna przetwarzania danych to prawnie uzasadniony interes Kancelarii w postaci konieczności załatwienia zgłoszonej sprawy związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
inne przypadki przetwarzania danych osobowych
Ponadto, Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane przez Kancelarię:
▪ w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Kancelarię lub przez stronę trzecią, tj.: w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą umową, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
▪ w celu wypełnienia przez Kancelarię obowiązków prawnych np. wystawianie faktur, przechowywanie dokumentacji księgowej, itp., na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
4. Okres przechowywania danych osobowych
Pana/Pani dane będą przechowywane przez okres zależny od celu przetwarzania i przechowywania tych danych i trwa nie dłużej niż:
● przez okres niezbędny do skontaktowania się z Panem/Panią i prowadzenia korespondencji,
● przez okres niezbędny do zapewnienia ochrony prawnej, w szczególności do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń związanych z umową ,
● przez okres niezbędny do wywiązania się z obowiązków prawnych nałożonych na Kancelarię,
● do czasu wykonania i rozliczenia Umowy, jeżeli zawarł Pan/Pani umowę z Kancelarią.
5. Odbiorcy danych
Pana/Pani dane osobowe nie są udostępniane podmiotom trzecim, chyba że jest to niezbędne w ramach działalności Kancelarii. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych w takim przypadku są:
● podmioty prowadzące działalność pocztową lub usługi kurierskie;
● podmioty świadczące na rzecz Kancelarii usługi hostingu i serwisu strony internetowej, poczty elektronicznej i innych elektronicznych środków komunikacji, a także systemów informatycznych - takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Kancelarią i tylko zgodnie z jej poleceniami;
● organy, którym Kancelaria będzie zobowiązana przekazać Pana/Pani dane osobowe na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
● podmioty współpracujące z Kancelarią, w szczególności biura rachunkowe, księgowi, radcowie prawni, adwokaci, doradcy podatkowi, notariusze, tłumacze przysięgli.
Jednakże w każdym przypadku podmioty te będą zobowiązane do zachowania poufności Państwa danych osobowych oraz do ich przetwarzania zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz odpowiednimi instrukcjami Kancelarii.
Dane osobowe nie są przekazywane do krajów znajdujących się poza Unią Europejską. W razie przekazania danych osobowych do państw trzecich znajdujących się poza Unią Europejską Kancelaria zastosuje odpowiednie instrumenty mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danych osobowych.
6. Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
W związku z przetwarzaniem przez Kancelarię Pana/Pani danych osobowych, przysługują Panu/Pani następujące prawa:
● prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych,
● prawo żądania sprostowania danych osobowych,
● prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania,
● prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
● prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Brak profilowania
Pana/Pani dane osobowe nie podlegają profilowaniu i w oparciu o te dane nie są podejmowane decyzje, w sposób zautomatyzowany.
8. Informacja o dobrowolności podania danych osobowych
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym warunkuje to:
● możliwość nawiązania z Panem/Panią kontaktu lub
● należytego wykonania przez Kancelarię umowy zawartej z Panem/Panią lub podmiotem, w którego strukturach jest Pan/Pani zatrudniona) lub
● w przypadku użytkowania strony internetowej, prawidłowe wyświetlanie Panu/Pani zawartości strony internetowej.
9. Zmiany Polityki Ochrony Danych Osobowych
Wszelkie zmiany wprowadzane przez Kancelarię do Polityki Ochrony Danych Osobowych zostaną opublikowane na stronie internetowej Kancelarii i będą obowiązywać wyłącznie na przyszłość.
Siedziba Kancelarii
ul. Walerego Przyborowskiego 145
Domaszowice, 25-351 Kielce
Filia Kancelarii
ul. Planty 16 C/19
25-502 Kielce
+48 692 802 955